Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

STYPENDIUM SPORTOWE m.st. Warszawy w 2019 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 28 marzec, 2018 - 11:40, kprzygoda

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r., a na nowych zasadach od 2018 r. wprowadzone Uchwałą nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Biuro Sportu i Rekreacji UM fot. Biuro Sportu i Rekreacji UM

Uchwała wprowadziła m.in. rozróżnienie na trzy rodzaje stypendiów sportowych: OLIMPIJSKIE, MŁODZIEŻOWE I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH oraz TRENERSKIE.

Rodzaje stypendiów sportowych m.st. Warszawy:

• OLIMPIJSKIE – Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata Młodzieżowców i Seniorów, Igrzyska: Olimpijskie, Paraolimpijskie i Głuchych (stypendium przyznawane na okres do max. 46 miesięcy pomiędzy igrzyskami) z coroczną weryfikacją!
• MŁODZIEŻOWE - od kategorii junior w wieku do 23 lat, dyscypliny i konkurencje objęte OSSM oraz dla osób niepełnosprawnych (Igrzyska Paraolimpijskie i Głuchych) – zawodnicy niepełnosprawni bez górnej granicy wieku! Stypendium przyznawane na okres do max. 12 miesięcy.

• TRENERSKIE – dla trenerów zawodników w kategorii senior w dyscyplinach olimpijskich, w tym dla trenerów sportowców z niepełnosprawnościami. Stypendium przyznawane na okres do max. 12 miesięcy.

 JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ w 2019 roku?

KROK PO KROKU

1.  ZAPOZNAJ SIĘ Z …

kryteriami formalnymi

 • Kryteria - stypendium olimpijskie m.st. Warszawy – załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
 • Kryteria - stypendium młodzieżowe i dla osób niepełnosprawnych m.st. Warszawy – załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
 • Kryteria - stypendium trenerskie m.st. Warszawy – załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.

Uwaga!

Pamiętaj, że spełnienie wszystkich kryteriów gwarantuje Ci, że Twój wniosek nie zostanie odrzucony.

KRYTERIA:

 • Stypendium olimpijskie (dla sportowców pełnosprawnych):

  • mieszkaniec Warszawy,

  • dyscyplina i konkurencja sportu objęta programem Igrzysk Olimpijskich,

  • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,

  • wynik sportowy uzyskany w roku przyznania (2019) lub w okresie 2 lat poprzedzających (dyscypliny letnie: 2017-2018, dyscypliny zimowe: 2017-2019):

   • miejsce 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich,

   • miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach świata młodzieżowców,

   • miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów.

             

 • Stypendium olimpijskie (dla sportowców niepełnosprawnych):

  • mieszkaniec Warszawy,

  • dyscyplina i konkurencja sportu objęta programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych,

  • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,

  • wynik sportowy uzyskany w roku przyznania (2019) lub w okresie 2 lat poprzedzających (dyscypliny letnie: 2017-2018, dyscypliny zimowe: 2017-2019):

   • miejsce 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach świata,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy.

 • Stypendium młodzieżowe (dla sportowców pełnosprawnych):

  • mieszkaniec Warszawy (wiek max. 23 lata w roku przyznawania świadczenia),

  • dyscyplina i konkurencja sportu ujęta w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (OSSM),

  • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,

  • wynik sportowy uzyskany w 2018 roku:

   • miejsce 4-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców,

   • miejsce 1-6 w mistrzostwach świata juniorów,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy młodzieżowców,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowców i seniorów.

 • Stypendium młodzieżowe (dla sportowców niepełnosprawnych):

 • mieszkaniec Warszawy,

 • dyscyplina i konkurencja sportu objęta programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych,

 • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,

 • wynik sportowy uzyskany w 2018 roku:

   • miejsce 4-6 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych,

   • miejsce 4-6 w mistrzostwach świata,

   • miejsce 4-6 w mistrzostwach Europy.

 • Stypendium trenerskie (dla trenerów zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych):

  • mieszkaniec Warszawy,

  • trener co najmniej jednegozawodnika, który spełnia warunki otrzymania stypendium olimpijskiego (sportowiec uprawia dyscyplinę i konkurencje objętą programem IO),

  • nie pobiera innego stypendium od samorządu gminnego,

  • wynik sportowy zawodnika pełnosprawnego:

   • miejsce 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich (IO),

   • miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach świata młodzieżowców,

   • miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów.

  • wynik sportowy zawodników uprawiających sport osób niepełnosprawnych:

   • miejsce 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach świata,

   • miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy.

 2. Przygotuj wniosek o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku (przykładowy wniosek – zał. nr 2). Prosimy o czytelne wypełnianie wszystkich danych w wymaganej dokumentacji.

 1. Dołącz do wniosku zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy
 2. UWAGA:  Zgodnie z zapisami uchwały „stypendialnej” ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU sportowym właściwego związku sportowego powinno zawierać wskazanie JEDNEGO WYNIKU ZAWODNIKA oraz:
 • Imię, Nazwisko zawodnika, klub macierzysty, rok urodzenia,

 • pełna NAZWA zawodów,

 • TERMIN,

 • MIEJSCE rozegrania,

 • KATEGORIA WIEKOWA (junior, młodzieżowiec, senior),

 • KONKURENCJA, w której został uzyskany,

 • wyszczególnienie współzawodnictwa: INDYWIDUALNE lub ZESPOŁOWE.

      WAŻNE: Konieczne jest dostarczenie oryginałów zaświadczeń i dokumentów!

 1. Podpisz wniosek! (wniosek osób niepełnoletnich powinien być podpisany przez ich prawnych opiekunów). Wniosek wraz z zaświadczeniem dostarcz osobiście albo prześlij za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Sportu i Rekreacji
pl. Defilad 1

pok. 1123

00-091 Warszawa

Za datę wpłynięcia wniosku z załącznikami uznaje się datę stempla pocztowego. PRZYPOMINAMY: Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

 1. Pamiętaj, że wnioski należy dostarczyć w różnych terminach w zależności od rodzaju stypendium!

TERMINY:

Rodzaj stypendium

Dyscypliny lenie/zimowe

Termin złożenia wniosku

Wynik za jaki okres

olimpijskie

letnie

do 30 listopada 2018 roku

Zaświadczenie powinno zawierać 1 wynik zdobyty w latach:
2017-2018!

zimowe

do 31 maja 2019 roku

Zaświadczenie powinno zawierać 1 wynik zdobyty w latach:
2017-2019
!

młodzieżowe

letnie i zimowe

do 31 grudnia 2018 roku

Zaświadczenie powinno zawierać 1 wynik zdobyty w 2018 roku!

trenerskie

letnie

do 30 listopada 2018 roku

Zaświadczenie powinno zawierać informację o spełnieniu przez trenowanego zawodnika przesłanki do  otrzymania stypendium sportowego olimpijskiego

zimowe

do 31 maja 2019 roku

UWAGA: Zawodnicy, którzy otrzymali w 2018 roku stypendium olimpijskie m.st. Warszawy nie składają ponownie wniosku tylko zobowiązani są do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz uzyskane wyniki w terminach: do 30 listopada 2018 roku (dyscypliny letnie), do 31 maja 2019 roku (dyscypliny zimowe).

 

I CO DALEJ:

  1. Śledź stronę: www.sportowa.warszawa.pl.

  2. Wykaz stypendystów zostanie opublikowany na stronach: www.bip.warszawa.pl oraz www.sportowa.warszawa.pl jako załącznik do zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2019 roku.

  3. WAŻNE: W terminie do 2 miesięcy od daty przyznania stypendium (wejścia w życie zarządzenia) należy dostarczyć OŚWIADCZENIA (druki w załączeniu poniżej).

 

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy na adres: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl lub telefoniczny: p. Anna Wąsowska, tel. 22 443 24 63.

 

INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW: roczna kwota wolna od podatku stypendium bez składek wynosi 3 800 zł, wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem 18 %.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY - zał. nr 9!

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Siedziba Biura Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy Dane adresowe:
Pl. Defilad 1
XI piętro, pokój 1137 lub 1120
00-091 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała "stypendialna" z 8 lutego 2018 roku.
  (plik: publikacja_uchwaly_rw_wy_stypendia_sportowe2018.pdf, rozmiar pliku: 377.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Przykładowy WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku.
  (plik: wniosek_o_przyznanie_stypendium_sportowego_w_2019.doc, rozmiar pliku: 48.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wykaz dyscyplin sportowych objętych OSSM i systemem stypendiów sportowych m. st. Warszawy w 2018 r.
  (plik: wykaz_dyscyplin_sportowych_objetych_ossm_i_systemem_stypendiow_sportowych_m._st._warszawy_w_2018_roku.pdf, rozmiar pliku: 665.72 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Program Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016
  (plik: program_ip_rio_2016.pdf, rozmiar pliku: 4270.01 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi 2014
  (plik: program_ip_soczi_2014.pdf, rozmiar pliku: 454.13 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  DO WYPŁATY - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
  (plik: wzor_na_2019_oswiadczenie_o_spelnianiu_kryteriow.doc, rozmiar pliku: 52.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  DO WYPŁATY - WYPEŁNIA OSOBA z LISTY STYPENDYSTÓW OGŁOSZONEJ ZARZĄDZENIEM
  (plik: wzor_na_2019_oswiadczenie_dane_konto_us.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  DO WYPŁATY - WYPEŁNIA OSOBA nieucząca się w trybie dziennym i niestudiująca w trybie dziennym z LISTY OGŁOSZONEJ ZARZĄDZENIEM
  (plik: wzor_na_2019_oswiadczenie_zus_ubezpieczenia.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  RODO _klauzula_informacyjna_ZGODA
  (plik: rodo_klauzula_informacyjna_zgoda.docx, rozmiar pliku: 97.28 KB)
  Pobierz