Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

STYPENDIUM SPORTOWE M.ST. WARSZAWY

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 28 marzec, 2018 - 11:40, kprzygoda

WAŻNE: Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września 2020 roku Radni m.st. Warszawy podczas XXXVII sesji Rady m.st. Warszawy podjęli Uchwałę nr XXXVII/1157/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

www.um.warszawa.pl/stypendia fot. www.um.warszawa.pl/stypendia

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 02.10.2020 roku (Dz. Urz. Woj. 2020.9953). 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2022 roku rozpocznie się 1 października i zakonczy 31 grudnia 2021 roku (o godz. 16.00).

Treść Uchwały nr XXXVII/1157/2020 z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) to miejsce, w którym dostępna jest stołeczna oferta stypendialna. Platforma umożliwia zapoznanie się z kryteriami przyznawania poszczególnych stypendiów, wypełnienie wniosku o stypendium i śledzenie procesu jego weryfikacji.

Rejestracja poprzez stronę: www.um.warszawa.pl/stypendia

UWAGA! 

W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ PEŁNOLETNI KANDYDAT/PEŁNOLETNIA KANDYDATKA. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Rodzic/opiekun prawny podczas rejestracji konta w systemie podaje swoje dane.

WAŻNE! Dane podane podczas rejestracji tj.: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą widoczne na wniosku w rubryce Wnioskodawca.

WAŻNE! Login i hasło podane podczas rejestracji będą potrzebne podczas całego procesu rozpatrywania wniosku o stypendium mi.in. na potrzeby przekazania danych do wypłaty przyznanego stypendium.

Od 2019 roku wnioski o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy procedowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (wydawane są decyzje administracyjne). 

Wymagane załączniki do wniosku: zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy (oryginał) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Osiągniecie sportowe musi być potwierdzone zaświadczeniem wystawionym odpowiednio przez:
 • polski związek sportowy,
 • Polski Komitet Olimpijski,
 • Polski Komitet Paraolimpijski,
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących,
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start"
 • lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.
Zaświadczenie powinno zawierać: 
 • imię i nazwisko zawodnika,
 • pełną nazwę zawodów,
 • termin i miejsce ich rozegrania,
 • uzyskany wynik sportowy,
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty,
 • nazwę dyscypliny,
 • nazwę konkurencji,
 • rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych,
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

Wysokość opłaty skarbowej od decyzji wynosi 10 zł.

Opłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.  

Tytuł wpłaty: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera). Uiszczenie opłaty skarbowej jest konieczne do wydania stosownej decyzji administracyjnej.

Obowiązujący regulamin szczegółowy Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM):

-2021 rok

Archiwum regulaminów szczegółowych Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM):

-2015 rok

-2016 rok

-2017 rok

-2018 rok

-2019 rok

-2020 rok

KONTAKT:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123, 
Warszawa

adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

tel.: 22 443 24 63 lub  22 443 24 89 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW:

Sposób opodatkowania:

 • roczna kwota wolna od podatku stypendium wynosi 3 800,00 zł, wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem w wysokości 17 %,
 • osoby pobierające stypendium sportowe, po ukończeniu 15 roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i z tego tytułu odprowadzana jest składka zdrowotna, która pomniejsza wypłacane stypendium,
 • innym tytułem nadrzędnym może być np. umowa o pracę, umowa zlecenia, od której pobierane są obowiązkowe składki czy prowadzona działalność gospodarcza, (uczelnia nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem nie jest to inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia). W przypadku gdy uczący się stypendysta w wieku 16-26 lat posiada inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, od którego pobierana jest składka, powinien złożyć stosowne oświadczenie.

PIT

 • Po zakończeniu roku podatkowego Urząd m.st. Warszawy przygotuje informację podatkową PIT-8C o wypłaconych stypendiach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • W części E formularza PIT-8C wykazana jest wysokość wypłaconego świadczenia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b Ustawy o PIT, kwota wolna od podatku, kwota pozostała do opodatkowania i wysokość odprowadzonych zaliczek.
 • W kolumnie "a" wpisywana jest wypłacona kwota stypendium. Jeżeli nie przekroczy ona limitu 3 800,00 zł, to taka sama wartość będzie powtórzona w kolumnie "b". W takiej sytuacji nie ma kwoty do opodatkowania i nie trzeba wykazywać przychodów w formularzu.
 • Kwoty wypłaconego stypendium przekraczające limit 3 800,00 zł podlegają jednak opodatkowaniu. W kolumnie "c" wykazuje się "nadwyżkę", czyli różnicę między kwotą wypłaconą a kwotą zwolnioną z opodatkowania. Właśnie tę różnicę trzeba przenieść do formularza PIT-37
 • Kolumna "d" na formularzu PIT-8C przeznaczona jest do wykazania kwot zaliczek na podatek dochodowy, jeśli takie były pobrane.
 • Stypendium sportowe wypłacane osobie, która nie jest uczniem ani studentem, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu w całości, nie jest zwolnione z podatku, nawet jeśli jego kwota jest bardzo niska.
 • Beneficjent stypendium sportowego, który nie jest uczniem ani studentem, otrzyma od Urzędu m.st. Warszawy formularz PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Kwoty wypłaconych w minionym roku podatkowym stypendiów, kosztów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy wykazane na tym formularzu należy przenieść do formularza PIT-37, do wiersza "działalność wykonywana osobiście".

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY.

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Siedziba Biura Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy Dane adresowe:
Pl. Defilad 1
XI piętro, pokój 1123
00-091 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała stypendialna
  (plik: uchwala_nr_xxxvii_1157_2020_dz.u.woj_._maz.pdf, rozmiar pliku: 524.96 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program Letnich Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020
  (plik: program_letnich_igrzysk_olimpijskich_tokyo_2020.pdf, rozmiar pliku: 83.48 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program Letnich Igrzysk Paraolimpijksich TOKYO 2020
  (plik: program_letnich_igrzysk_paraolimpijskich_2020_tokio.pdf, rozmiar pliku: 1834.22 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Program Igrzysk Olimpijskich Głuchych Samsun 2017
  (plik: program_letnich_igrzysk_olimpijskich_gluchych_turcja_samsun_2017.pdf, rozmiar pliku: 1949 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program Zimowych Igrzysk Olimpijskich Głuchych Włochy 2019
  (plik: program_zimowych_igrzysk_olimpijskich_gluchych_wlochy_2019.pdf, rozmiar pliku: 2785.71 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Program Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022
  (plik: program_zimowych_igrzysk_olimpijskich_beijing_pekin_2022.pdf, rozmiar pliku: 3788.53 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Wzór zaświadczenia
  (plik: wzor_zaswiadczenia_2020.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (na podstawie przepisu prawa i zgody)
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna_mieszana_2.docx, rozmiar pliku: 66.8 KB)
  Pobierz