Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

STYPENDIUM SPORTOWE M.ST. WARSZAWY

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: środa, 28 marzec, 2018 - 11:40, kprzygoda

WAŻNE: W związku z pracami nad nowelizacją uchwały stypendialnej oraz planowanym wdrożeniem Elektronicznego Systemu ds. Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy, informujemy, że termin naboru wniosków na 2021 rok zostanie opublikowany pod koniec III kwartału 2020 roku na stronie: www.sportowa.warszawa.pl. W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się ze składaniem wniosków o stypendium na 2021 roku.

Od 2019 roku wnioski o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy procedowane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (wydawane są decyzje administracyjne). 

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są od 2003 r., a na nowych zasadach od 2018 r. wprowadzone Uchwałą nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy.

Wysokość opłaty skarbowej od decyzji wynosi 10 zł. Opłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.  Tytuł wpłaty: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika/trenera). Uiszczenie opłaty skarbowej jest konieczne do wydania stosownej decyzji administracyjnej.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej przelewem bankowym można przesłać jako załącznik na maila w pliku pdf na adres: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl

 OLIMPIJSKIE i TRENERSKIE

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW olimpijskich i trenerskich na 2020 rok dot. DYSCYPLIN ZIMOWYCH do 31 maja 2020 roku

Komplet oryginalnych dokumentów (wzór wniosku oraz zaświadczenia - stanowią załączniki nr 2 i 4 oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej 10 zł) należy dostarczyć do Biura Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, pok. 1123, 00-901 Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW:

Sposób opodatkowania:

 • roczna kwota wolna od podatku stypendium wynosi 3 800,00 zł, wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem w wysokości 17 %,
 • osoby pobierające stypendium sportowe, po ukończeniu 15 roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i z tego tutułu odprowadzana jest składka zdrowotna, która pomniejsza wypłacane stypendium,
 • innym tytułem nadrzędnym może być np. umowa o pracę, umowa zlecenia, od której pobierane są obowiązkowe składki czy prowadzona działalność gospodarcza, (uczelnia nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem nie jest to inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia). W przypadku gdy uczący się stypendysta w wieku 16-26 lat posiada inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, od którego pobierana jest składka, powinien złożyć stosowne oświadczenie.

W plikach do pobrania znajduują się wzory oświadczeń wymagane do wypłaty stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2020 roku:

zał. nr 10. Oświadczenie osoby, której zostało przyznane stypendium sportowe m.st. Warszawy z danymi konta bankowego – Wypełniają wszyscy
zał. nr 11. Oświadczenie dot. ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - Wypełniają osoby powyżej 26 roku życia
zał. nr 12. Oświadczenie osoby, której zostało przyznane stypendium sportowe m.st. Warszawy z danymi dot. ubezpieczenia zdrowotnego, renty i emerytury oraz stopnia niepełnosprawności – wypełniają osoby, których wiek mieści się w przedziale od 15 roku życia (ukończone) do ukończenia 26 roku życia. Oświadczenia nie wypełniają osoby poniżej 15 roku życia - nie dotyczy.

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy dostarczyć na adres: 
Urząd m.st. Warszawy 
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 
00-901 Warszawa

PIT

 • Po zakończeniu roku podatkowego Urząd m.st. Warszawy przygotuje informację podatkową PIT-8C o wypłaconych stypendiach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • W części E formularza PIT-8C wykazana jest wysokość wypłaconego świadczenia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b Ustawy o PIT, kwota wolna od podatku, kwota pozostała do opodatkowania i wysokość odprowadzonych zaliczek.
 • W kolumnie "a" wpisywana jest wypłacona kwota stypendium. Jeżeli nie przekroczy ona limitu 3 800,00 zł, to taka sama wartość będzie powtórzona w kolumnie "b". W takiej sytuacji nie ma kwoty do opodatkowania i nie trzeba wykazywać przychodów w formularzu.
 • Kwoty wypłaconego stypendium przekraczajace limit 3 800,00 zł podlegają jednak opodatkowaniu. W kolumnie "c" wykazuje się "nadwyżkę", czyli różnicę między kwotą wypłaconą a kwotą zwolnioną z opodatkowania. Właśnie tę różnicę trzeba przenieść do formularza PIT-37
 • Kolumna "d" na for,ularzu PIT-8C przeznaczona jest do wykazania kwot zaliczek na podatek dochodowy, jeśli takie były pobrane.
 • Stypendium sportowe wypłacane osobie, która nie jest uczniem ani studentem, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu w całości, nie jest zwolnione z podatku, nawet jeśli jego kwota jest bardzo niska.
 • Beneficjent stypendium sportowego, który nie jest uczniem ani studentem, otrzyma od Urzędu m.st. Warszawy formularz PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Kwoty wypłaconych w minionym roku podatkowym stypendiów, kosztów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy wykazane na tym formularzu należy przenieść do formularza PIT-37, do wiersza "działalność wykonywana osobiście".

 

Archiwum Regulaminów Systemu Sportu Młodzieżowego:

-2015 rok

-2016 rok

-2017 rok

-2018 rok

-2019 rok

  

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy na adres: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl lub telefoniczny: p. Anna Wąsowska, tel. 22 443 24 63 lub p. Dariusz Wądołowski, tel. 22 443 24 89, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA.

 

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Siedziba Biura Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy Dane adresowe:
Pl. Defilad 1
XI piętro, pokój 1123
00-091 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała "stypendialna" z 8 lutego 2018 roku.
  (plik: publikacja_uchwaly_rw_wy_stypendia_sportowe2018.pdf, rozmiar pliku: 377.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2020
  (plik: wzor_wniosku_o_przyznanie_stypendium_w_2020_roku.doc, rozmiar pliku: 53.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wzór oświadczenia dla zawonika który otrzymał stypendium olimpijskie w 2019 roku
  (plik: wzor_zaswiadczenia.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wzór zaświadczenia
  (plik: wzor_zaswiadczenia.doc, rozmiar pliku: 42.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Program Letnich Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020
  (plik: tokyo-2020-event-programme.pdf, rozmiar pliku: 83.48 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Program Letnich Igrzysk Paraolimpijksich TOKYO 2020
  (plik: igrzyska_paraolipmijskie_-tokyo_2020_program.pdf, rozmiar pliku: 143.12 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Program Igrzysk Olimpijskich Głuchych Samsun 2017
  (plik: program_i_harmonogram_-_igrzysk_olimpijskich_gluchych_samsun_2017.pdf, rozmiar pliku: 600.43 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Program Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi 2014
  (plik: program_ip_soczi_2014.pdf, rozmiar pliku: 454.13 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (na podstawie przepisu prawa)
  (plik: rodo_kaluzula_informacyjna_przepis_prawa.docx, rozmiar pliku: 65.82 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Oświadczenie z danymi konta bankowego - wypełniają wszyscy
  (plik: wzor_na_2020_oswiadczenie_dane_konto_us.doc, rozmiar pliku: 44.5 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Oświadczenie - wypełniają osoby pow. 26 lat
  (plik: wzor_na_2020_oswiadczenie_zus_ubezpieczenia.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Oświadczenie - wypełniają osoby od 15 (ukończone) do 26 roku życia
  (plik: wzor_oswiadczenie_sst.doc, rozmiar pliku: 64 KB)
  Pobierz