Sportowa Warszawa

Sportowa Warszawa

Konkurs na szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czwartek, 2 styczeń, 2020 - 10:26, aholownia

Konkurs na szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami

 
1.Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 16 grudnia 2019 roku do godz.16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2019 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1,
 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
1.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
2.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
3.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
4.Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

 

w zakresie zadania konkursowego:

­   Marcin NOWOCIEŃ          – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74

­   Katarzyna TWARDOWSKA     – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82

­   Katarzyna KLIMEK         – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70

­   Katarzyna NOWAK          - pok.  1139,    tel. 22 44-324-73

­   Monika SZYBILSKA         - pok.  1139,    tel. 22 44-324-90

­   Karolina ZOWCZAK         - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

­   Marcin ZIENKIEWICZ       - pok.  1139,   tel. 22 44-324-88

 

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,   tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK             – pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Monika SZYBILSKA             - pok.   1139,   tel. 22 44-324-90

­  Katarzyna NOWAK              - pok.   1139,   tel. 22 44-324-73

­  Karolina ZOWCZAK             - pok.   1139,   tel. 22 44-324-67

­  Marcin ZIENKIEWICZ            - pok.  1139,   tel. 22 44-324-88

 

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Nadesłano:M.Nowocień, Biuro Sportu i Rekreacji

Pliki do pobrania

 1. 1.
  DOKUMENT SKŁADANY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOTACJI
  (plik: do_umowy_wykaz_uczestnikow_-_szkolenie_osob_z_niepelnosprawnosciami_2020.xls, rozmiar pliku: 2127 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  DOKUMENT SKŁADANY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOTACJI
  (plik: oswiadczenie_o_kwalifikacjach_zawodowych_w_sporcie_sn_2020.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  SZKOLENIE NIEPEŁNOSPRAWYCH 2020 ZAŁACZNIKI NR 3 I 4
  (plik: zalaczniki_3_i_4_-_szkolenie_n_2020.docx, rozmiar pliku: 29.64 KB)
  Pobierz